આલ્પાઇન ૫૫ હાઇબ્રિડ દિવેલા (૧ કિગ્રા)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹613
મુખ્ય મુદ્દા:

  • પાકવાના દિવસો : ૧૫૦ થી ૧૮૦ દિવસ
  • છોડની ઉંચાઇ: ૬ થી ૭ ફુટ
  • ડાળીની સંખ્યા : ૧૨ થી ૧૪
  • થડનો કલર : આછો લાલ ત્રી છારીય છોડ હોવાથી ચૂસીયા પ્રકારની જીવાતનું પ્રમાણ નહિવત
  • ભરાવદાર અને ઘાટી માળ માળોની ઉંચાઇ
  • લગભગ એક સમાન દાણાનું વજન સારૂ હોવાથી ઉત્પાદન વધારે
  • પિયત વિસ્તાર માટે અનુકૂળ દિવેલ (તેલ) ની ટકાવારી ૫૦% થી વધારે

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન