આલ્પાઇન ૬૧૬ હાઇબ્રિડ કાકડી( ૨૫ ગ્રામ)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹650 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • કાકડી પ્રથમ વીણી : ૩૮ થી ૪૦ દિવસ
  • ફળનો રંગ : લીલો
  • ફળની લંબાઈ : ૧૬ થી ૧૮ સે.મી.
  • ફળનું વજન : ૧૮૦ થી ૧૯૦ ગ્રામ
  • લંબગોળ આકારનું ફળ
  • જૈવિક અને અજૈવિક તાણ પ્રત્યે સહનશીલતા
  • લાંબા પરિવહન માટે ખુબજ અનુકૂળ જાત

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન