આલ્પાઇન ૬૩૬ હાઇબ્રિડ કાકડી( ૨૫ ગ્રામ)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹685
મુખ્ય મુદ્દા:

  • કાકડી પ્રથમ વીણી : ૩૫ થી ૩૮ દિવસ
  • ફળનો રંગ : ઘાટો લીલો
  • ફળની લંબાઈ : ૧૭ થી ૧૯ સે.મી.
  • ફળનું વજન : ૧૯૦ થી ૨૦૦ ગ્રામ
  • વધુ ગરમી પ્રત્યે સહનશીલ
  • લીલા આર્કષક ફળ આપે
  • સૌથી વધુ બજાર ભાવ તેમજ સર્વાધિક ઉત્પાદન

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન