આલ્પાઇન ૭૬ હાઇબ્રિડ રાયડો (૧ કિગ્રા)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹980
મુખ્ય મુદ્દા:

  • ૫૦% ફૂલોના દિવસો : ૪૩ થી ૪૫ દિવસ
  • છોડની ઉંચાઇ : ૧૬૦ થી ૧૮૦ સે.મી
  • મુખ્ય શાખાની લંબાઇ : ૮૦ થી ૯૦ સે.મી
  • મુખ્ય શાખા ઉપર ફળીની સંખ્યા : ૮૫ થી ૯૦
  • ફળીની લંબાઇ : ૫.૮ થી ૬.૨ સે.મી
  • એક ફળીમાં બીજની સંખ્યા : ૧૮ થી ૨૦
  • તેલ ની ટકાવારી ૪૨%
  • નીચા તાપમાન સામે સહનશીલતા
  • ઉચ્ચ રોગ પ્રતિકારશક્તિ
  • ફળી દીઠ બીજની વધુ સંખ્યા

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન