આલ્પાઇન ૮ હાઇબ્રિડ દૂધી( ૫૦ ગ્રામ)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹243
મુખ્ય મુદ્દા:

  • પ્રથમ વીણી : ૪૦ થી ૪૫ દિવસ
  • ફળનો રંગ : લીલો
  • ફળની લંબાઈ : ૨૫ થી ૩૦ સે.મી.
  • ફળનું વજન : ૩૦૦ થી ૩૫૦ ગ્રામ
  • જૈવિક અને અજૈવિક તાણ પ્રત્યે સહનશીલતા
  • વધુ ઉપજ સાથે પ્રારંભિક પરિપક્વતા

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન