આલ્પાઇન ૯૦૯ હાઇબ્રિડ તરબૂચ ( ૫૦ ગ્રામ)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹1843 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  •  પાકવાના દિવસો : ઉનાળામાં ૬૫ થી ૭૦ દિવસ
  • શિયાળામાં ૮૫ થી ૯૦ દિવસ
  • ફળનો આકાર : અંડાકાર
  • ફળનો રંગ : ઘાટો કાળાશ પડતો લીલો રંગ
  • ફળનું વજન : 3 થી ૭.૫ કિલોગ્રામ
  • TSS : ૧૩ થી ૧૪%
  • છોડ દીઠ ફળોની વધુ સંખ્યા
  • લાંબા પરિવહન માટે ખુબજ અનુકૂળ જાત

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન