ઇન્કોટેક ઇન્ડિયા બીજ કોટિંગ

મુખ્ય મુદ્દા:

  • બીજને રક્ષણ અને પોષણની જરૂર છે.
  • આ પ્રદાન કરનારા પ્રોડેકટને  કાળજીપૂર્વક અને સચોટ રીતે લાગુ કરવાની જરૂર છે.
  • આ ઉત્પાદનોને ફિલ્મ કોટમાં એકીકૃત કરવું અને સીધું બીજ પર લાગુ કરવું એ આ કરવાની અસરકારક રીત છે.
  • વૃદ્ધિના પ્રારંભિક તબક્કામાં બીજ અને ધરું ના રક્ષણ માટે પાકના છંટકાવ જેવી પરંપરાગત પદ્ધતિઓ કરતાં બીજ ફિલ્મ કોટિંગ વધુ અસરકારક છે.

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન