ઇન્કોટેક ઇન્ડિયા બીજ ટેસ્ટીંગ

મુખ્ય મુદ્દા:

  • બીજ ઉત્પાદકો/ઉધોગ માટે ગુણવતા નિયંત્રણ (કવોલિટી કંટ્રોલ) અને સંવર્ધન (બ્રીડિંગ) આધાર એ મહત્વપૂર્ણ વિશ્લેષણાત્મક સેવાઓ છે.
  • ઈન્કોટેક પાસે બીજ સંવર્ધકો અને ઉત્પાદકો નો ઘણા વર્ષો નો અનુભવ છે અને અમે વિવિધ પ્રકારના વિવિધ સાધનો પ્રદાન કરીએ છીએ.

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન