ઇન્કોટેક ઇન્ડિયા બીજ પ્રાઈમિંગ

રેટિંગ: | 0.00

  • પ્રાઈમિંગમાં એવી બધી તકનીકોનો સમાવેશ થાય છે જે બીજને દૂર કર્યા વિના, બીજના ચોક્કસ ઉગાવો (અંકુરણ) અને લાક્ષણિકતાઓને સુધારે છે.

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન