ઈન્ડો યુએસ અભિસર ધાણા (૫૦૦ ગ્રામ)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹138
મુખ્ય મુદ્દા:

  • શાખાઓ/પ્લાન્ટની સંખ્યા:- ૪૦ થી ૫૦
  • પ્રથમ વીણી :- ૪૦-૪૨ દિવસે
  • તાજા પાંદડાના ઉપયોગ માટે યોગ્ય મલ્ટિ કટિગ્સ માટે ખૂબ મોડું

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન