ઈન્ડો યુએસ ઈંદુ ચોળી

મહત્તમ વેચાણ કિંમત :
: (તમામ કર સહીત)
: (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • ફળની લંબાઈ :-૧૨-15 સે.મી.
  • ફળનો રંગ :- ઘાટો લીલો
  • બિયારણ કલર :- સફેદ
  • પહેલી વીણી :-૪૮-૫૦ દિવસે
  • ઋતુ :-જાન્યુઆરી થી જુલાઈ

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન