ઈન્ડો યુએસ ઈંદુ ચોળી

મહત્તમ છૂટક કિંમત :
₹192 ( ૫૦૦ ગ્રામ )
₹41 ( ૧૦૦ ગ્રામ )
મુખ્ય મુદ્દા:

  • ફળની લંબાઈ :-૧૨-15 સે.મી.
  • ફળનો રંગ :- ઘાટો લીલો
  • બિયારણ કલર :- સફેદ
  • પહેલી વીણી :-૪૮-૫૦ દિવસે
  • ઋતુ :-જાન્યુઆરી થી જુલાઈ

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન