ઈન્ડો યુએસ મીરાં મરચાં

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹124 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • ફળની લંબાઈ :- ૭- સે.મી.
  • ફળનો રંગ :- લીલો
  • પ્લાન્ટ હાઈટ :- ૮૦-૯૦
  • પાકવાનો સમયગાળો :- ૨૧૦-240 દિવસે
  • પહેલી વીણી :- ૬૫-70 દિવસે
  • ખૂબ જ સારું ઉત્પાદન આપતી વેરાયટી
  • વધુ ઉત્પાદન આપતી વેરાયટી

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન