ઈન્ડો યુએસ રાજવી રિસર્ચ અડદ

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹299
મુખ્ય મુદ્દા:

  • છોડની ઉંચાઈ :- ૩૦ થી ૪૦ સે. મી. 
  • એક છોડ પર ડાળીની સંખ્યા :- ૪ થી ૫
  • ૫૦% ફૂલ અવસ્થા આવવાનો સમય :- ૪૨ થી ૪૫ દિવસ (વાવેતર પછી) 
  • પાકવાનાં દિવસો :- ૭૫ થી ૮૦ દિવસ

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન