ઈન્ડો યુએસ રોયલ રેડ ડુંગળી

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹546
મુખ્ય મુદ્દા:

  • ફળ ની લંબાઈ :- ૧૫૦-૨૦૦ સે.મી.
  • ફળનો રંગ :-  ઘાટો લાલ
  • ફ્ળનું સરેરાશ વજન :- ૧૫૦-૨૦૦ ગ્રામ
  • ફળનો આકાર :- ગોળ
  • પરિપક્વતા :- ૧૦૦-૧૧૦ દિવસે
  • ઋતુ :- રબી

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન