ઈન્ડો યુએસ સન ગ્રીન ભીડાં

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹180
મુખ્ય મુદ્દા:

  • ફળનો રંગ :- લીલો
  • પહેલી વીણી :- ૪૫-50 દિવસે
  • ખૂબ જ સારું ઉત્પાદન આપતી વેરાયટી
  • વધુ ઉત્પાદન આપતી વેરાયટી
  •  50% ફૂલ આવે છે :- ૩૦-35 દિવસ
  • ફળનો આકાર :- લાબું

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન