ઈન્ડો યુએસ હાઈબ્રીડ અજમીલ કોબીજ (૧૦ ગ્રામ)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹214 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • કોમ્પેક્ટનેસ :- લીલા પાંદડા સાથે કોમ્પેક્ટ
  • પાકવાનો સમયગાળો :- રોપણીના ૬૫ થી ૭૦ દિવસ પછી
  • ફળનું વજન :- ૧.૨ થી ૧.૫ કિ.ગ્રા.

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન