ઈન્ડો યુએસ ૨૧ રિસર્ચ રાયડો

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹219 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • છોડ ની ઊંચાઈ :- મધ્યમ ઊંચાઈ વાળો છોડ
  • પાકવાના દિવસો :- ૧૦૦ થી ૧૧૫ દિવસ
  • તેલ ની ટકાવારી :- ૩૮ થી ૪૦%

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન