ઈન્ડો યુએસ ૩૩૩ ધાણા

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹144
મુખ્ય મુદ્દા:

  • એક છોડ પર ડાળીઓની સંખ્યા :- ૪૦ થી ૫૦
  • પેહલી કાપણી :- વાવેતર બાદ ૨૫ થી ૩૦ દિવસ
  • વધુ કાપણી આપતી જાત

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન