ઈન્ડો યુએસ ૫ રિસર્ચ તલ

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹280 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • છોડ ની ઊંચાઈ :- ૯૦ થી ૯૫ સે.મી.
  • ૫૦% ફૂલ અવસ્થા :- ૪૫ થી ૫૦ દિવસ (વાવેતર ના)
  • પાકવાના દિવસો :- ૯૦ થી ૧૦૦ દિવસ

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન