ઈન્ડો યુએસ ૯૫૫ હાઈબ્રીડ કપાસ

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹853
મુખ્ય મુદ્દા:

  • પેહલી ફૂલ અવસ્થા :- ૪૩ થી ૪૫ દિવસ
  • પાકવાના દિવસો :- ૧૪૫ થી ૧૫૦ દિવસ
  • જીંડવાની સાઈઝ એન્ડ આકાર :- મધ્યમ અને લંબગોળ આકારનું
  • જીંડવાનું વજન :- ૪.૮ થી ૫ ગ્રામ

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન