ઈન્ડો યુએસ ૯૯૧૮ રિસર્ચ હાઈબ્રીડ બાજરા

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹490 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • છોડની ઉંચાઈ :- ૧૭૦ થી ૧૮૦ સે. મી. 
  • પાંદડાંનો રંગ :- લીલો 
  • ૫૦% ફૂલ અવસ્થા આવવાનો સમય :- ૫૦ થી ૫૨ દિવસ (વાવેતર પછી) 
  • પાકવાનાં દિવસો :- ૭૫ થી ૮૦ દિવસ
  • ડૂંડા નો આકાર :- નળાકાર

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન