ઈન્ડો યુએસ ૯૯૪૫ તરબૂચ

મહત્તમ વેચાણ કિંમત :
: (તમામ કર સહીત)
: (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • ફળનો રંગ :- લીલા
  • ફળનું સરેરાશ વજન :- ૧૦-૧૨ કિ.ગ્રા.
  • ફળનો આકાર :- અંડાકાર
  • પરિપક્વતા :- ૮૫-૯૦ દિવસે
  • ઋતુ :- ખરીફ એન્ડ રવિ

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન