ઈન્ડો યુએસ ૯૯ એમ ૯૯ રિસર્ચ હાઈબ્રીડ બાજરા

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹490 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • છોડની ઉંચાઈ :- ૧૭૦ થી ૧૮૦ સે. મી. 
  • પાંદડાંનો રંગ :- ઘાટો લીલો 
  • ૫૦% ફૂલ અવસ્થા આવવાનો સમય :- ૫૭ થી ૬૦ દિવસ (વાવેતર પછી) 
  • પાકવાનાં દિવસો :- ૮૦ થી ૮૫ દિવસ
  • ડૂંડા નો આકાર :- લાંબું અને નળાકાર 
  • બિયારણ નો રંગ :- ભૂખરા રંગનું 

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન