ઈન્ડો યુએસ ૯ રિસર્ચ તલ

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹280 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • છોડની ઉંચાઈ :- ૯૦ થી ૯૫ સે. મી. 
  • ૫૦% ફૂલ અવસ્થા નો સમય :- ૪૦ થી ૪૫ દિવસ (વાવેતર પછી) 
  • પાકવાનાં દિવસો :- ૮૦ થી ૯૦ દિવસ
  • બિયારણ નો રંગ :- સફેદ
  • તેલની ટકાવારી :- ૪૯ % 

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન