ઈન્દ્ર આર.એલ. હાઈટેક રિસર્ચ હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિગ્રા)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹580 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

પ્રથમ માળ પાકવાનો સમય ૧૦૫-૧૧૦ દિવસ

દરેક ડાળીમાં અને પાનમાં બ્લૂમ હોય છે

વધુ ડાળીઓ હોવાથી ઉત્પાદન વધુ મળે છે

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન