ઈન્દ્ર આર.એલ. હાઈટેક રિસર્ચ હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિગ્રા)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹580
મુખ્ય મુદ્દા:

  • પ્રથમ માળ પાકવાનો સમય ૧૦૫-૧૧૦ દિવસ
  • દરેક ડાળીમાં અને પાનમાં બ્લૂમ હોય છે
  • વધુ ડાળીઓ હોવાથી ઉત્પાદન વધુ મળે છે
  • સુકારા સામે અત્યંત પ્રતિકારક શક્તિ ધરાવે છે
  • દાણા મોટા અને તેલનું પ્રમાણ વધુ હોય છે

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન