ઈન્દ્ર ઇઝર રિસર્ચ હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિગ્રા)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹580
મુખ્ય મુદ્દા:

  • ૫૦ % ફૂલ અવસ્થા ૫૮-૬૪ દિવસ
  • પ્રથમ માળ પાકવાનો સમય ૧૧૦–૧૧૫
  • દિવસ સુકારા રોગ સામે સારી પ્રતિકારક શક્તિ ધરાવતી જાત છે
  • મોટી અને ભરાવદાર માળ ધરાવતી જાત
  • રોગ અને જીવાત સામે પ્રતિકારક શક્તિ સારી છે

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન