ઈન્દ્ર પાલજોગ રિસર્ચ હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિગ્રા)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹580
મુખ્ય મુદ્દા:

  • પ્રથમ માળ પાકવાનો સમય ૧૦૦-૧૧૦ દિવસ
  • સુકારા રોગ સામે અત્યંત પ્રતિકારક શક્તિ ધરાવતી જાત
  • લીલી થડવાળી અને મધ્યમ પિયતની જાત
  • દાણા મોટા અને તેલનું પ્રમાણ વધુ હોય છે
  • વધુ ડાળીઓ હોવાથી ઉત્પાદન વધુ મળે છે

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન