ઈન્દ્ર રાજી તેજસ રિસર્ચ ચણા (૧૦ કિગ્રા)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹1300 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

પાકવાનો સમય ૯૫-૧૦૦ દિવસ 

રોગ અને જીવાત સામે રોગપ્રતિકારક જાત 

શાખાઓ નીચેથી અને વધુ હોવાથી ઉત્પાદન વધુ

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન