ઈન્દ્ર રાજી તેજસ રિસર્ચ ચણા (૧૦ કિગ્રા)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹1300
મુખ્ય મુદ્દા:

  • પાકવાનો સમય ૯૫-૧૦૦ દિવસ 
  • રોગ અને જીવાત સામે રોગપ્રતિકારક જાત 
  • શાખાઓ નીચેથી અને વધુ હોવાથી ઉત્પાદન વધુ
  • ઉત્પાદન ક્ષમતા ૧૮૦૦-૨૦૦૦ કિ.ગ્રા./હેક્ટર
  • જલ્દી પાકવાવાળી અને ઉત્તમ દાણાવાળી જાત

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન