ઈન્દ્ર રાજી સિલ્વર રિસર્ચ હાઈબ્રીડ મકાઈ (૪ કિગ્રા)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹600 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

પાકવાનો સમય ૯૫-૧૦૫ દિવસ

દાણા સફેદ રંગના હોય છે

મકાઈના બધા વિસ્તારો માટે યોગ્ય જાત

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન