ઈન્દ્ર રાજી ૧૧+ રિસર્ચ રાયડો (૧ કિગ્રા)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹400 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

પાકવાનો સમય ૧૦૫-૧૧૦ દિવસ

છોડની નીચેથીજ વધારે શાખાઓ હોવાથી ઘેરાવ વધારે હોય છે 

બધી શાખાઓમાં જોડાયેલી ડાળીઓ હોય છે

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન