ઈન્દ્ર રાજી-૧૨૧ હાઈબ્રીડ કપાસ બી જી II (૪૭૫ ગ્રામ)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹853 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

પાકવાનો સમય ૧૫૦-૧૬૦ દિવસ

મોટા જીંડવા અને વધુ ઉત્પાદન

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન