ઈન્દ્ર રાજી ૨૧૨૧+ રિસર્ચ હાઈબ્રીડ બાજરા (૧.૫ કિગ્રા)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹480 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

પાકવાનો સમય ૮૫-૯૦ દિવસ

વધુ ગરમીમાં પણ દાણાનું સેટીંગ સારૂ થાય છે

સુકારા સામે રોગપ્રતિકારક શક્તિ સારી

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન