ઈન્દ્ર રાજી ૨૧ રિસર્ચ જીરું (૨ કિગ્રા)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹850 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

પાકવાનો સમય ૯૫-૧૦૦ દિવસ

છોડની ઉચાઈ ૨૫-૩૦ સે.મી.

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન