ઈન્દ્ર રાજી ૪૧+ રિસર્ચ અડદ (૧ કિગ્રા)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹350
મુખ્ય મુદ્દા:

  • પાકવાનો સમય ૭૦-૭૫ દિવસ
  • છોડની ઉચાઈ ૪૫-૬૦ સે.મી.
  • સીંગો ગુચ્છામાં અને નીચેથી બેસે છે દાણા મોટા હોય છે
  • બીજી જાતો કરતાં વધારે ઉપજ આપે છે

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન