ઈન્ફિનિટી મેજિક ફંગીએક્સ ફુગનાશક (200ગ્રામ)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹380 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • ટારગેટ રોગ: તે માટી/ હવાથી થતા ફંગલ રોગોને અસરકારક રીતે નિયંત્રણમાં રાખે છે,
  • જેમ કે ફંગલ બ્લાઈટ, રસ્ટ, ડાયબેક, ફાયટોફોથોરા, પાયથિયમ, રાઇઝોક્ટોનિયા, ફ્યુઝેરિયમ અને મૂળનો સડો, રુટ રોટ, વિલ્ટ, ટિક્કા, રાઇઝોમ ડમ્પિંગ ઓફ, ડાઉની માઇલ્ડ્યુ, એન્થ્રેકનોઝ અને અન્ય ફૂગ રોગો…
  • મુખ્ય ઘટકો: એરંડા તેલ માંથી મળી આવતું મુખ્ય તત્વ અને કુદરતી છોડ તથા બીજનાં અર્કથી સમૃદ્ધ

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન