ઋષિ ચાફ્ કટર - ટ્રેક્ટર ચાલક

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹160000 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • બ્લેડ (નં.) : 4, ટ્રેક્ટર પાવર (એચપી): 25HP, ક્ષમતા (કિલો/કલાક): 4000, 
  • બ્લેડ : EN 45,
  • રિવર્સ & ફોરવર્ડ ગેયર સાથે, 
  • વજન – 950 કિગ્રા.

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન