કર્ણાવતી કસ્તુરી પ્લસ બાસમતી રિસર્ચ ડાંગર (3 કિગ્રા)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹500 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • પાકવાના દિવસો : 120 થી 125
  • લાંબા,પાતળા,સુગંધી દાણા
  • વધુ ફૂટ 
  • વધુ ઉપજ

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન