કર્ણાવતી કે 603 - પીળી હાઇબ્રિડ મકાઇ

મહત્તમ વેચાણ કિંમત :
: (તમામ કર સહીત)
: (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • પાકવાના દિવસો : ખરીફ : 90 થી 95 ; રવિ : 105 થી 115
  • લીલા ડોળા માટે ઉત્તમ
  • નારંગી કલર ના ચમકતા દાણા 

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન