કર્ણાવતી કે 656 રિસર્ચ ડાંગર (6 કિગ્રા)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹800 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • પાકવાના દિવસો : 120 થી 125
  • વધુ ફૂટ ,  મધ્યમ પાતળા દાણા
  • ચિકાસ રહિત , ખાવા માં સ્વાદિષ્ટ

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન