કર્ણાવતી બોન્ડ 72 હાઇબ્રિડ બાજરા (1.5 કિગ્રા)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹680 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • પાકવાના દિવસો : 70 થી 75 
  • ઉનાળુ વાવેતર માટે ઉત્તમ
  • છોડ ની ઉચાઇ : 6 થી 7 ફૂટ
  • લાંબા અને ભરાવદાર ડુંડા, 3 થી 4 પીલ્લા

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન