કર્તવ્ય ઉમંગ રિસર્ચ ચણા(૧૦ કિગ્રા)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹1425
મુખ્ય મુદ્દા:

  • વરસાદ આધારિત અને પિયત વિસ્તાર માટે યોગ્ય જાત છે.
  • પાકવાના દિવસો : ૯૫-૧૦૦ દિવસ
  • છોડની ઊંચાઈ : ૩૫-૪૦ સેમી
  • છોડનો પ્રકાર : અર્ધ ટટ્ટાર

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન