કર્તવ્ય કરિશ્મા ટામેટાં (૧૦ ગ્રામ)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹720 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • છોડનો પ્રકાર : સેમી ડિટરમિનેટ
  • પહેલી વીણી : રોપણી પછી 65 દિવસ ફળ
  • પાકનો આકાર :બ્લોકિ આકાર ફળ
  • પાકનું વજન: 100-120 ગ્રામ
  • ફળ પાકનો રંગ/ ત્વચા : લાલ રંગ સાથે જાડી ત્વચા
  • મોસમ: ચોમાસુ અને શિયાળો
  • રોગ પ્રતીકારકતા : TLC વાયરસ સામે સહનશીલ , સુકારા સામે સહનશીલ
  • લક્ષણો : તે એક ઉત્તમ જાત છે જે વાયરસ અને સુકારા સામે ગણી સારી સહનશીલતા ધરાવે છે.

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન