કર્તવ્ય કેવલ ટામેટાં (૧૦ ગ્રામ)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹410 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • છોડનો પ્રકાર : સેમી ડિટરમિનેટ
  • પહેલી વીણી : 65 દિવસ ફળ
  • પાકનો આકાર :ગોળાકાર ફળ
  • પાકનું વજન: 100-120 ગ્રામ ફળ
  • પાકનો રંગ/ ત્વચા : મધ્યમ ચામડીની જાડાઈ સાથે લાલ રંગ
  • મોસમ: ચોમાસુ અને શિયાળો
  • રોગ પ્રતીકારકતા : સુકારા સામે સહનશીલ
  • લક્ષણો :ખાટો સ્વાદ અને ખરીફ તેમજ શિયાળાની ઋતુમાં વાવેતર માટે સારું

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન