કર્તવ્ય કોમલ રિસર્ચ કાકડી (૫૦ ગ્રામ)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹320 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • પહેલી વીણી : 42-44 દિવસે
  • ફળ પાકનો રંગ: આકર્ષક ઘાટ્ટા લીલા કલરનું ફળ
  • પાક ફળ પાકનું વજન : 250-280 ગ્રામ
  • ફળ પાકની લંબાઈ : 30-35 સે.મી
  • ફળ પાકનો આકાર: વિસ્તરેલ મધ્યમ લાંબા કદનું ફળ પાક

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન