કર્તવ્ય ચેતકી ઈમ્પ્રુવડમૂળા (૨૫૦ ગ્રામ )

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹350 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • પાકવાનો સમયગાળો : 40-45 દિવસ
  • પાંદડાના પ્રકાર : ચેતકી ટાઈપ
  • મૂળનો પ્રકાર : નળાકાર
  • મૂળની લંબાઈ : 40-45 સે.મી
  • મૂળનો કલર : ચમકતો સફેદ

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન