કર્તવ્ય છોટુ કારેલાં(૫૦ ગ્રામ )

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹930 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • પહેલી વીણી :વાવણી પછી 50-55 દિવસ
  • ફળ પાકનો રંગ : આકર્ષક ચમકતો લીલો
  • ફળ પાકનો આકાર : ટૂંકા કાંટાવાળું
  • ફળ પાકની લંબાઈ :12-14 સેમી
  • લક્ષણો : ખૂબ જ ટૂંકી લંબાઈ,કાંટાવાળું અને જોરશોરથી વધતી જતી હાયબ્રીડ જાત છે

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન