કર્તવ્ય તપન મરચાં (૧૦ ગ્રામ)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹840 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • પહેલી વીણી : 50-60 દિવસે
  • છોડનો પ્રકાર :મધ્યમ ઉંચો ફેલાવો
  • ફળ પાકનો રંગ : લીલો
  • ફળ પાકની લંબાઈ : 8-10 સેમી
  • ફળ પાક નો વ્યાસ : 1.1 સેમી
  • તીખાશ : વધારે તીખાશ
  • રોગ પ્રતીકારકતા : lcv અને ગરમી સામે સહનશીલ
  • લક્ષણો : ઉનાળા અને ચોમાસાની ઋતુ માં વાવેતર માટેની સારી જાત,
  • સુકવવા માટે સારી જાત

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન