કર્તવ્ય દામિની ગલકા(૫૦ ગ્રામ )

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹250 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • પહેલી વીણી :વાવણી પછી 55-60 દિવસ
  • ફળ પાકનો રંગ : લીલા રંગનું ફળ
  •  પાકની લંબાઈ : 25-30 સેમી
  • મોસમ: આખું વર્ષ 
  • લક્ષણો : છોડના વેલા દીઠ 20-25 લીલા ફળ પાકો સાથે સારી ઉપજ આપતી હાયબ્રીડ જાત છે.

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન