કર્તવ્ય નગમા દૂધી (૫૦ ગ્રામ )

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹260 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • ફળ પાકની લંબાઈ : 1.2 થી 2 ફૂટ
  • પાકવાનો સમયગાળો : વાવણીથી 75 દિવસ
  • ફળ પાકનો આકાર: નળાકારથી બોટલ આકારનું ફળ
  • પાકનો રંગ: આછો લીલો
  • લક્ષણો : તે ખૂબ જ જોરશોરથી ઉગાડતી અને ઉચ્ચ ઉપજ આપતી હાયબ્રીડ જાત છે, જેનો રંગ આછો લીલો છે

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન