કર્તવ્ય બરસાના મરચાં (૧૦ ગ્રામ)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹720 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • પહેલી વીણી : રોપણી પછી 55-60 દિવસે
  • છોડનો પ્રકાર : મધ્યમ ઉંચો ફેલાવો
  • ફળ પાકનો રંગ : પોપટી લીલો
  • ફળ પાકની લંબાઈ : ૧૬-૧૮ સેમી 
  • ફળ પાક નો વ્યાસ : 1.8 સે.મી
  • તીખાશ : મધ્યમ તીખાશ રોગ
  • પ્રતીકારકતા : વાયરસ સામે સારી રોગ પ્રતિકારકતા
  • લક્ષણો :લીલા વેચવા અને લાલ પાવડર માટે ઉત્તમ જાત

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન